Algemene Voorwaarden

InstantOnline is een web-gebaseerd dienst/product, eigendom van en ondersteund door de volgende bedrijven:

FH IT CONSULTING
Fritz Hoste
Laarnebaan 25
9070 HEUSDEN
BE0667.741.862

CODEMASH
Matthias Van Parijs
Welpengang 10
9030 MARIAKERKE
BE0635.611.009

De huidige Algemene Voorwaarden reguleren het gebruik van alle producten en diensten van InstantOnline, Inclusief "InstantOnline.be" en de inhoud ervan.

Door het gebruik van de website van InstantOnline (inclusief de inhoud) en/of producten en/of diensten, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die volgen, aan beleidsmaatregelen die kunnen worden toegevoegd, en de eventuele herzieningen of wijzigingen aan welke deze kunnen onderworpen worden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, of u wilt niet begrenst worden door deze, gebruik dan de website van InstantOnline, de producten of diensten niet.

InstantOnline behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Algemene Voorwaarden te updaten naar eigen inzicht, om zo rekening te houden met legale, industrie-gerelateerde of andere wijzigingen in de status quo. De meest recent geupdate versie van de Algemene Voorwaarden is altijd beschikbaar op de "InstantOnline.be" website. Echter, het bedrijf is niet verplicht de gebruikers te informeren over updates in de Algemene Voorwaarden. Daarom raden we alle gebruikers aan de overeenkomst te lezen op een consistente manier. De documenten zijn van kracht op de datum van hun laatste update.

1. Algemene bepalingen

1.1. De website van InstantOnline, de inhoud, producten en diensten zijn beschikbaar voor alle personen die meerderjarig zijn en wettelijk in staat zijn om contracten aan te gaan (bindende afspraken). Het bewijs van naleving van deze criteria kan worden opgevraagd bij de toegang tot alle (of sommige) diensten en/of producten, in de vorm van identificatie of contactgegevens.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gebracht tussen ons en gebruikers. Geen andere persoon is toegestaan hier voordeel uit te halen.

1.3. Als een rechter of toezichthouder besluit dat een bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is, wordt deze bepaling(en) losgemaakt en verwijderd uit deze algemene voorwaarden. De resterende voorwaarden blijven volledig van kracht.

1.4. Om in aanmerking te komen voor een InstantOnline website moet u beschikken over een administrator toegang van een Facebookpagina. Wat impliceert dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Facebook. InstantOnline is niet verantwoordelijk voor de algemene en privacy voorwaarden van Facebook.

2. Copyright

2.1. Alle door InstantOnline verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van InstantOnline niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan de website waarvoor de producten en diensten oorspronkelijk geleverd zijn. Onderhoud door derden van door InstantOnline gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door InstantOnline vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij InstantOnline een contract is aangegaan.
De door InstantOnline verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijven eigendom van InstantOnline.
InstantOnline behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

2.2. Voor de InstantOnline producten en diensten wordt gebruik gemaakt van bepaalde opensourcesoftware of freeware onder licenties die bepalingen kunnen bevatten die voorrang hebben op deze algemene voorwaarden.

3. Duur en beëindiging

3.1. Een overeenkomst tussen InstantOnline en de klant voor een website en hosting kent een minimale looptijd van 1 jaar, ingaande op datum van ondertekening van de overeenkomst. Alle andere diensten geleverd door InstantOnline zijn opzegbaar mits rekening te houden met een opzeggingstermijn van één maand. Dit dient schriftelijk te gebeuren.

3.2. InstantOnline heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

  • a) De klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met InstantOnline gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende verkoopsvoorwaarden. Hierbij kan o.m. verwezen worden naar laattijdige betalingen, het niet (tijdig) bezorgen van gevraagde gegevens,…
  • b) De klant in staat van faillissement is verklaard. De klant heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
  • c) Blijkt dat de klant discriminerende teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met discriminerende inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen of enig ander door de wet verboden gebruik van de website maakt. In dit geval is InstantOnline gerechtigd de website onmiddellijk offline te plaatsten dit zelfs zonder uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke instanties.

4. Levering en levertijd van de website

De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn enkel aanwijzend en bijgevolg zonder enige verbintenis vanwege InstantOnline. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, kan de niet naleving ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

5. Wanbetaling, schorsing en beëindiging

5.1. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken of goederen dient met een aangetekend schrijven te worden gedaan binnen de vijf dagen na de verzending van de factuur dit op straffe van onontvankelijkheid.
Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn betaald is, wordt een herinnering opgestuurd. Administratieve kosten kunnen hiervoor aangerekend worden met een minimum van 20 euro.
Minstens zal iedere factuur die niet tijdig betaald is verhoogd worden met 10% of met een minimumbedrag van 250 euro.

5.2. Indien een betalingsherinnering zonder gevolg blijft, zal InstantOnline daarenboven alle lopende webdiensten opschorten, inclusief het weghalen van de (voorlopige) website op het internet, tot volledige betaling van alle uitstaande saldi. Deze schorsing doet geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen. Deze schorsing kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen (schadevergoedingen,…) vanwege de klant.

5.3. Bij schorsing van lopende webdiensten blijven de vaste kosten hiervoor onverminderd doorlopen en worden deze kosten ook gefactureerd.

5.4. Indien duidelijk blijkt dat de klant de uitstaande facturen niet kan vereffenen (bijvoorbeeld wegens faillissement of staking van betaling), of te kennen geeft dit niet te willen doen, kan InstantOnline onmiddellijk en onherroepelijk deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen, zonder opzegging of vergoeding. Dit doet eveneens geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.

5.5. Bij zware en/of herhaaldelijke inbreuken op deze overeenkomst vanwege de klant of ingeval van een gerechtelijke tussenkomst, kan de overeenkomst geschorst of beëindigd worden, zoals vermeld in de voorgaande artikels.

5.6. Een schorsing kan enkel opgeheven worden indien er voldoende bewijslast bestaat van het nakomen van alle verplichtingen door de klant.

5.7. In alle gevallen van beëindiging, door InstantOnline of door de klant, blijven alle vergoedingen voor lopende diensten verschuldigd tot de effectieve dag van de beëindiging van de overeenkomst. Bij beëindiging behoudt InstantOnline het recht om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen, vermeerderd met intrest te vorderen en een schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die zij geleden heeft ten gevolge van daden of nalatigheid van de klant.

5.8. Alle eventuele administratieve kosten voor de beëindiging van deze overeenkomst, zowel door InstantOnline als door de klant, zijn steeds ten laste van de klant.

5.9. Bij beëindiging van deze overeenkomst kunnen alle gegevens die zich op een computer of server beheerd door InstantOnline bevinden, verwijderd worden. Verlies van deze gegevens kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.

5.10. Zolang de elementen dat het onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, niet volledig betaald zijn, blijven ze volledig eigendom van InstantOnline en dit ongeacht de consensus over de modaliteit van de verkoop. InstantOnline behoudt het recht ze terug te nemen op kosten van de klant , waar zij zich ook mogen bevinden. In dit geval is de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van InstantOnline.

6. Storingen van de prestaties

6.1. De aanbieder zorgt voor een continue beschikbaarheid en foutloze functionaliteit. De gebruiker erkent echter dat om technische redenen en op grond van de afhankelijkheid van externe factoren, zoals bijvoorbeeld telecommunicatienetwerken, een ononderbroken beschikbaarheid van de InstantOnline's websites niet kan worden gegarandeerd, waardoor voor de gebruiker geen continue toegangsmogelijkheid bestaat. Tijdelijke toegangsbeperkingen geven geen recht op schadeclaims of buitengewone opzegging. Naast de verhindering van de toegang op grond van externe invloeden, die de aanbieder niet kan beheersen, behoudt deze zich een tijdelijke en/of omvangrijke beperking van de toegang voor, in het bijzonder een tijdelijke blokkering van de InstantOnline website voor het uitvoeren van verbeteringen, het elimineren van fouten en storingen enz.

6.2. De aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor:

  • a) gevallen van overmacht.

  • b) indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot verlies van een kans, winstderving, dataverlies, emotionele schade etc.

  • c) de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de inhoud op producten en/of diensten geleverd door InstantOnline.

7. Klachten en aansprakelijkheid

7.1. De aanbieder is niet aansprakelijk voor de inhoud van de gebruiker.

7.2. De aanbieder is niet aansprakelijk voor omzetverlies of andere schade die voortvloeit uit een functiestoring of niet-beschikbaarheid van InstantOnline. Voor zover het niet om schade betreffende leven, lichaam en gezondheid gaat, zijn andere schadevorderingen t.o.v. InstantOnline uitgesloten. Deze uitsluiting is niet van toepassing op schade die resulteert uit grove tekortkoming van InstantOnline of een opzettelijke of grove tekortkoming van een wettelijke vertegenwoordiger van InstantOnline.

7.3. Elke aansprakelijkheid van de aanbieder of geaffilieerde aanbieders is beperkt tot de jaarlijkse vergoeding die de gebruiker heeft betaald.

7.4. InstantOnline is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar InstantOnline weinig of geen invloed op kan uitoefenen. InstantOnline kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in producten of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.

7.5. InstantOnline is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de klant ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

7.6. Alle klachten met betrekking tot de geleverde prestaties en producten, dienen ter kennis ge­bracht te worden aan InstantOnline bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de geleverde prestaties.

7.7. De eventuele gebreken aan een gedeelte van de levering geven de klant niet het recht het geheel van de levering te weigeren.

7.8. De aansprakelijkheid van InstantOnline wordt beperkt tot de terugbetaling van de prijs van het niet conforme deel van de prestatie en kan geen aanleiding geven tot enige andere schadevergoeding.

7.9. De klant vrijwaart InstantOnline voor alle aanspraken van derden.

7.10. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken betreffende de website aanvaard en goedgekeurd werden door de medecontractant wat betreft prijs en kwaliteit, tenzij de medecontractant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hieronder vermelde termijn.

7.11. Een klacht schort de verplichtingen van de klant niet op.

8. Rechtskeuze en bevoegdheid

8.1. Op al onze contracten leveringen en werken, is enkel het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

9. Contactgegevens

9.1. Voor vragen en algemene informatie: info@instantonline.be.

9.2. Voor klachten en opmerkingen: klachten@instantonline.be

 

Datum van de laatste revisie: 13 maart 2017.